นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
267   คน
สถิติทั้งหมด
147653   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553
นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์
นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
นายสิทธิพล ชัยโย
นายสิทธิพล ชัยโย
ประธานสภา อบต.หัวทุ่ง
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 03/07/2566 [กองการคลัง] 31
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566) 03/07/2566 [กองการคลัง] 37
โครงการฝึกอบรม สร้างสุข เพิ่มรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 13/06/2565 [สำนักปลัด] 33
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 01/06/2565 [สำนักปลัด] 34
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 01/06/2565 [สำนักปลัด] 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20/04/2566 [กองการคลัง] 144
การจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. 2566- 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 05/04/2566 [สำนักปลัด] 95
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1-66 11/01/2566 [กองการคลัง] 84
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21/06/2565 [กองการคลัง] 258
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 10/01/2565 [กองการคลัง] 244
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP และประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
04/10/2023 : จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2023 : จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2023 : จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2023 : จ้างจ้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองหนองฉันเพล หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2023 : จ้างลงหินคลุกถนนสายจากนานางระเบียบ สะละ ถึงประปาหมู่บ้าน บ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2023 : ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2023 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2023 : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2023 : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Facebook
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหัวทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๐ โดย กองทุนสุขภาพตำบลหัวทุ่ง อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
พระราชาในนิทาน
ต้นไม้ของพ่อ
เพลงพ่อของแผ่นดิน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา


<< ตุลาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธ.ออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • รับ-ส่ง หนังสือ
 • ศาลปกครอง
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมสรรพากร
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • กระทรวงมหาดไทย