นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
54   คน
สถิติทั้งหมด
134444   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

สาส์นจากนายก 

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนตำบลหัวทุ่ง การพัฒนาท้องถิ่น เป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของเราองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง  ที่จะดำเนินการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกัน และตลอดระยะเวลาที่กระผม  นายไพโรจน์  ภูศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงาน เราได้ปรับปรุงดำเนินการโครงการต่างๆ  แก้ไขปัญหาและยึดมั่นในหลักการบริหารและการจัดการที่ดีตามหลักการบริหารและการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแน่วแน่ ดังจะเห็นได้จากความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นในทุกๆด้าน เพื่อชุมชนของเราให้น่าอยู่ 
มีความรักและเอื้ออาทรต่อกัน 
      จากผลงานที่ผ่านมา ผมนายก อบต.หัวทุ่ง สมาชิก อบต.ทุกท่าน พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างใน อบต.หัวทุ่งทุกคน   ได้ทุ่มเทกำลังความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ในทุกๆด้าน  และยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา และเพื่อความสมานฉันท์   ความสามัคคีอันจะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของตำบลหัวทุ่งตลอดไป 
      กระผมขอขอบคุณ รองนายก เลขานุการนายก ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกส่วน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการบริหารงานด้วยดีเสมอมา เรายังคงปฎิบัติหน้าที่ของตำบลเราตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงในชีวิตของชาวหัวทุ่งต่อไปเข้าชม : 550