นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
134445   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ข้อมูลทั่วไป

คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 2566
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการติดตามและประเมินผล-2565
รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของ อบต.หัวทุ่ง 2565
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ปี 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ
รายงานผลการติดตามและประเมินผล-2564
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือ กรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือประชาชนการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 64
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2565)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 64
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 64
แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปี 64 -66
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 64
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากร 64-66
รายงานการวิเคราะห์ ITA 64
ผลคะแนน ITA 64
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4.0
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน


หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1