นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
134442   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ประกาศสอบราคา

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
20/04/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [กองการคลัง] 111
05/04/2566 : การจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. 2566- 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [สำนักปลัด] 57
11/01/2566 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1-66 [กองการคลัง] 45
21/06/2565 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [กองการคลัง] 206
10/01/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [กองการคลัง] 189
07/03/2565 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [กองการคลัง] 240
25/10/2564 : ประกาศเผยแพร่ งบแสดงฐสนะการและงบอื่น ประจำงบประมาณ 2564 [กองการคลัง] 181
13/09/2564 : ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายแยกทางหลวงชนบท ขก 1016 - บ้านป่าติ้ว [กองการคลัง] 194
24/06/2563 : ประชาสัมพันธ์ลดพลังงาน [สำนักปลัด] 190
16/07/2563 : ขอส่งรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาในเขตตำบลหัวทุ่ง [สำนักปลัด] 193
13/08/2564 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่องจำหน่วยครุภัณฑ์ที่เสี่ยมสภาพโดยวิธีเจรจาตกลง [กองการคลัง] 178
07/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [กองการคลัง] 184
16/02/2564 : รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [กองการคลัง] 193
05/01/2564 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [กองการคลัง] 150
06/01/2564 : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [สำนักปลัด] 112
04/11/2563 : ตอบข้อสอบถามของพรรคการเมืองเกี่ยวกับกรณีมาตรา 34 แห่งพระบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [สำนักปลัด] 127
05/10/2563 : รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [กองการคลัง] 135
05/10/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 [กองการคลัง] 125
21/10/2563 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำหน้าบ้านนางสมควร-แสงหม้อ [กองการคลัง] 201
21/10/2563 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำบริเวณคุ้มโนนลาน-ม.1 [กองการคลัง] 200


หน้าที่ 1ทั้งหมด3
1 2 3 >>