นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
134441   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP และประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

01/06/2023 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ อบต.หัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2023 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ อบต.หัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ อบต.หัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคูณ เมืองน้ำเที่ยง ถึงบ้านนายประภาศ กุลสุวรรณ์ บ้านหัวทุ่งหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2023 : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กบริเวณหน้าตู้เติมน้ำมัน บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2023 : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกุศล สุโพธิ์ ถึงบ้านนางถาวร โชติพงษ์ พร้อมรางระบายน้ำ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2023 : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวิมลรัตน์ โสมสีแพง ถึงศาลากลางบ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2023 : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายหน้าบ้านนายสามารถ บู้หลง ถึงบ้านนายสมบูรณ์ วงค์ษาสุข บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2023 : ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2023 : จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณหอกระจายข่าว บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2023 : ซื้อเต็นท์ผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ติดตั้งประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2023 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน อบต.หัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2023 : จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณโรงสีข้าว บ้านหัวคู หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุธี สอนเหง้า ถึงหน้าบ้านนายประภาส กุลสุวรรณ์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2023 : ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2023 : จ้างงานบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหอกระจายข่าว ถึงหน้าบ้านนายบุญหลาย ประสมบูรณ์ บ้านหนองฉันเพล หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง