นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
134440   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ลงข่าว: 21/02/2565  หน่วยงาน : คณะผู้บริหาร   2   183

การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง นำโดย ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการ โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้

ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  และการทุจริตประพฤติชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส